• page_head_bg

Biz hakda

Biz kim

LEEYO, 50+ hünärmen topary bilen howa arassalaýjynyň dinamiki we döredijilikli integral üpjün edijisidir.Her ýyl dowamly döredijilik desgasyna we bäsdeşlige ukyply önüme eýe bolýan we müşderilere ýokary derejeli hyzmatlary yzygiderli hödürleýän we adamlaryň durmuşyny gowulandyrýan kompaniýa döredileninden bäri gözleg we ösüş gaznasy hökmünde ýyllyk dolanyşygyň 8% -inden az bolmadyk bölegini goýýarys. yzygiderli täzeçillik akymlary bilen.

Nirede satýarys

where-we-sell

Esasy ideýa

Gymmatlygy döretmek we eltip bermek;

image-asset

image-asset

Biziň wezipämiz

Demimizi goramak üçin arassa howany üpjün edip, howany arassalamak we arassalamak pudagynda öňdebaryjy bolmak.

Esasy ideýa

Täzelikleri dizaýn ediň, dörediň we baha beriň

image-asset

Biziň wezipämiz

Demimizi goramak üçin arassa howany üpjün edip, howany arassalamak we bejermek bazarynda öňdebaryjy bolmak

image-asset

Ösüş taryhymyz

2022-nji ýyl

 • Guanç Guangzhouou dem alyş keselleri institutynyň döwlet esasy laboratoriýasy we Guangdong Nanshan farmasewtiki innowasiýa gözleg instituty bilen lukmançylyk derejeli sterilizasiýa tehnologiýasyny ösdürmek we dem alyş saglygy, uky saglygy ýaly dürli ugurlarda hökümet-senagat-uniwersitet-gözleg pudagy bilen strategiki hyzmatdaşlyga ýetildi. , ýokanç gözegçiligi we öňüni almak we ýörite lukmançylyk kömegi.

2021-nji ýyl

 • Sannuo topary bilen dem alyş pudagynda "akylly saglyk" önüm işini ösdürmek üçin strategiki hyzmatdaşlyga ýetdi;
 • Hytaýda we Wýetnamda önümçilik bazalarynyň giňelmegi önümçilik kuwwatynyň ätiýaçlygyny hasam artdyrdy;

2020

 • Öz markasynyň rotoairini dörediň we daşarky üpjün edilen marka marketing işini giňeldiň;
 • Içerki we daşarky satuwlar 49 million ABŞ dollaryndan geçdi we kooperatiw markalary 100+ ýetdi;

2019

 • Günorta Koreýanyň Hyundai teleýaýlymy bilen Günorta Koreýanyň bazaryna eksport etmek üçin hyzmatdaşlyk etdi we aýlyk önümçilik kuwwaty aýda 30 000 birlige çenli ýokarlandy;

2018

 • ABŞ-daky AERUS kompaniýasy bilen Nasa tarapyndan tassyklanan ActiveAirCare ™ tehnologiýa öldüriji önümleri öndürmek üçin strategiki hyzmatdaşlyk;
 • Garaşsyz gözleg we super energiýaly LED UVC dezinfeksiýa, fotokataliz / plazma dezinfeksiýa ýadro modullary ýaly patentlenen tehnologiýalary ösdürmek, howany bejermek bölüminde saglyk tehnologiýasynyň ösmegine ýolbaşçylyk edýän birnäçe innowasion saglyk tehnologiýa çözgüt portfelini goşmak;

2017.05

 • “AirCare” seriýaly howa arassalaýjylary Şanhaý halkara import sergisinde we Pekin halkara import sergisinde peýda boldy;

2017

 • Hytaýyň baş edarasyndaky akylly zawod resmi taýdan işe girizilip, pudagyň gerimini ýokarlandyryp, ýyllyk önümçiligi 1,4 million birlik bolýar;

2016.05

 • Markany özleşdirmek ýaly köp görnüşli kärhanalary giňeltmek üçin nemes markasy roto-ny aldy;
 • Önümiň täzelenmegini gowulandyrmak üçin nemes ussatlygy we tehnologiýasy bilen tanyşdyrmak;

2016

 • Özbaşdak işlenip düzülen AirCare seriýaly howa arassalaýjylary we ýaşaýyş otaglary, ýatylýan otaglar, ofisler, çagalar, eneler we bäbekler, öý haýwanlary we ş.m. üçin howa arassalaýjylary yzygiderli işe girizdi Önüm tehnologiýasy birnäçe milli patent şahadatnamalaryny aldy;

2015

 • "Önümçilik + hyzmat" strategiýasyny döretmek we sanly mazmun hyzmatlaryny ýokarlandyrmak;
 • CEB CE, CB, GS, ETL kepilnamasy, ISO9001: 2000 hil dolandyryş ulgamy sertifikaty, iş satuwynyň globallaşmagy;
 • Hindistandaky TATA Toparyndaky kompaniýalar bilen howa arassalaýyş hyzmaty hyzmatdaşlygy.

2014

 • LEEYO kompaniýasy Europeewropada, Amerikada, Japanaponiýada, Günorta Koreýada, Günorta-Gündogar Aziýada we beýleki sebitlerde eksport söwda hyzmatlaryny bermek üçin döredildi;

Işewürligi jogapkärli we dowamly alyp barmak

Daşky gurşaw, jemgyýetçilik we korporatiw dolandyryş (ESG) ülňüleri bilen yzygiderli işleýäris, korporatiw sosial jogapkärçiligi ýerine ýetirýäris, ykdysady ösüşe itergi berýäris we ösüşde hakyky durnukly ösüşe ýetýäris.